Kişisel Verilerin İşlenmesi Aydınlatma Metni

“Laserisse Lazer Teknolojileri Seçkin Birzat ve Selahattin Burak Çelikkaya Kollektif Şti.” (Bundan böyle kısaca “Laserisse Lazer Teknolojileri” olarak anılacaktır.) olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10. maddesi uyarınca sizi kişisel veri işleme, işlenen kişisel verilerinizin aktarılması, kişisel verilerinizin toplanma yöntemleri ve hukuki sebebi ile KVKK md. 11’de sayılan diğer haklarınızla ilgili olarak bilgilendirmek ve aydınlatmak isteriz.

Kişisel verilerinizi aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işleyebilecek, kaydedebilecek, saklayabilecek, sınıflandırabilecek, güncelleyebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklayabilecek/aktarabileceğiz.

VERİ SORUMLUSU ve TEMSİLCİSİ       

Kanun uyarınca “İstanbul Trakya Serbest Bölgesi, Ferhatpaşa SB. Mah., Ali Rıza Efendi Cad. No: 26/2B1 Çatalca/İstanbul/Türkiye” adresinde faaliyet gösteren “Laserisse Lazer Teknolojileri Seçkin Birzat ve Selahattin Burak Çelikkaya Kollektif Şti.” veri Sorumlusudur.

İşlenen Kişisel Verileriniz:

Kişisel Verileriniz yasal yükümlülükler gereği veya Şirketin iş ve işlemlerinde daha uygun bir hizmet verebilmek amacıyla güvenli bir şekilde Kanuna uygun bir şekilde işlenmektedir.

Bu kapsamda kişisel veri olarak aşağıdaki türlerde veri kategorileri bu türlerle sınırlı olmamakla beraber toplanmaktadır:

Kimlik Bilgisi Nüfus cüzdanınızda yazılı bulunan; isim, soyadı, anne adı, baba adı, doğum yeri, doğum tarihi, medeni hal, din, kan grubu, kayıtlı olunan il, ilçe ve mahalle ve bunlarla sınırlı olmaksızın nüfus cüzdanınızda yazılı bulunan bilgiler.
İletişim Bilgisi Tarafınızla iletişim kurulabilmesi için sizden istenen ya da sizin verdiğiniz; ev telefonu numarası, cep telefonu numarası, ikametgâh adresi ya da diğer adres bilgisi, e-posta adresi gibi iletişim verileriniz.
Özlük Bilgisi ·       Nüfus cüzdanı fotokopisi,

·       Nüfus kayıt örneği,

·       İkametgâh Belgesi,

·       Sağlık raporu,

·       Diploma fotokopisi,

·       Adli sicil kaydı,

·       Vesikalık fotoğraf,

·       Aile durumunu bildirir belge,

·       Askerlik durum belgesi,

·       İş Sözleşmesi / Hizmet Sözleşmesi,

·       SGK işe giriş bildirgesi,

·       Adli sicil kaydınız (sabıka kaydınız),

·       Sağlık durumunuza ilişkin bilgi ve belgeler.

Mesleki Deneyim ·       Diploma bilgileri, gidilen kurslar, meslek içi eğitim bilgileri, sertifikalar, gibi.
Banka Hesap Bilgisi (Finans) ·       Banka hesap numarası, IBAN numarası, banka kartına ilişkin sair bilgiler.
Öz Geçmiş Bilgisi ·       Özgeçmiş belgenizde yazan ya da Laserisse Lazer Teknolojileri tarafından talep edilen ya da tarafınızdan verilen eğitim bilgileriniz, eğitiminize ilişkin okul bilgileri, sertifika bilgileri, eğitim durumu ve eğitimleriniz hakkındaki bilgileriniz,

·       Özgeçmiş belgenizde yazan ya da Laserisse Lazer Teknolojileri tarafından talep edilen ya da tarafınızdan verilen iş deneyimlerinize ilişkin yer, tarih ve süre bilgileri, daha önce çalıştığınız iş ve göreve ilişkin bilgiler, çalışma deneyimlerinize ilişkin her türlü bilgiler,

·       Özgeçmiş belgenizde yazan ya da Laserisse Lazer Teknolojileri tarafından talep edilen ya da tarafınızdan verilen fotoğrafınız,

·       Özgeçmiş belgenizde yazan ya da Laserisse Lazer Teknolojileri tarafından talep edilen ya da tarafınızdan verilen sürücü belgeniz ve sürücü belgenizde yazılı bulunan bilgiler,

·       Özgeçmiş belgenizde yazan ya da Laserisse Lazer Teknolojileri tarafından talep edilen ya da tarafınızdan verilen referanslarınız ve referanslarınıza ilişkin bilgiler.

·       Özgeçmiş belgenizde yazan hobiler, sigara ve alkol kullanım bilgileri,

Fiziksel Mekan Güvenliği (Ziyaretçi Bilgisi) ·       Şirkete gelen ziyaretçilerin adı, TC kimlik numarası, kamera kaydı, internet erişim bilgileri, ziyaret edilen kişi araç plakası ve sair bilgiler.
Sağlık Verileri ·       Özlük dosyası oluşturulurken alınan her türlü sağlık bilgileri ve verileriniz (engellilik durumuna ait bilgiler, kan grubu bilgisi, kişisel sağlık bilgileri,)
Ceza Mahkumiyeti Verisi ·       Özlük dosyası oluşturulurken alınan sabıka kaydı bilgisi,
Müşteri İşlem ·       Fatura, senet, çek bilgileri, gişe dekontlarındaki bilgiler, sipariş bilgisi, talep bilgisi gibi,
Hukuki İşlem ·       Adli makamlarla yazışmalardaki bilgiler, dava dosyasındaki bilgiler gibi,
Pazarlama ·       Geçmiş hizmet bilgileri, anket, çerez kayıtları, kampanya çalışmasıyla elde edilen bilgiler.
Lokasyon Verisi ·       Bulunduğu yerin konum bilgisi,
İşlem Güvenliği ·       IP adresi bilgileri, internet sitesi giriş çıkış bilgileri, şifre ve parola bilgileri gibi,
Dernek ve Vakıf Üyeliği Bilgisi CV’de yer alan dernek ve vakıf üyeliği bilgisi,
Diğer ·       AGİ sürecinde çalışan yakının eğitim durumu, hobiler, sigara ve alkol kullanım bilgisi, ID Numarası/Barkod Numarası Belge Numarası, araç plakası ve imza sirkülerinde yer alan imza.

 

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz, Laserisse Lazer Teknolojileri olarak sunduğumuz hizmetlerden yararlanabilmeniz amacıyla KVKK ve ilgili mevzuatta düzenlenen temel prensiplere uygun olarak, açık rızanıza ve/veya tabi olduğumuz yasal mevzuat başta olmak üzere KVKK md. 5/2’de öngörülen diğer hallere bağlı olarak işlenmektedir. Laserisse Lazer Teknolojileri’nin kişisel veri işleme amaçları;

 • Şirket faaliyetlerimizin, şirket prosedürleri veya ilgili mevzuata uygun olarak yürütülmesinin temini,
 • Şirketimiz tarafından yürütülen ticari faaliyet gereklerinin yerine getirilmesi,
 • Mal / Hizmet Üretim ve Operasyon Süreçlerinin Yürütülmesi
 • Şirketimizin ticari, operasyonel ve iş stratejilerinin belirlenmesi; uygun ürün, proje ve hizmetlerin belirlenmesi,
 • Müşteriye özel satış ve pazarlama faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi (Ticari elektronik ileti onayı mevcut misafir ve müşterilerimiz açısından; tercih, beğeni ve ihtiyaçlarının analiz edilmesi ve misafir/müşteriye özel tanıtım, fırsat ve fayda sağlanması,)
 • Talep ve  şikayetlerin  değerlendirilmesi,
 • İhtiyaca göre farklılıklar arz eden sektörlerdeki iş ortaklarımız ile yürütülen işlerin icrası ve referans ilişkilerinin yönetimi,
 • Kamu Kurum ve bütün otoritelerce öngörülen bilgi paylaşımı, raporlama, bilgilendirme yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Yasal mevzuattan kaynaklanan bilgi ve belge saklama yükümlülüklerinin yerine getirilmesi,
 • Finans, iletişim, pazar araştırması ve satın alma operasyonlarımızın yürütülmesi,
 • Hukuki süreçlerimizin yönetilmesi, tarafınıza kesintisiz olarak daha iyi ve güvenilir hizmet verilebilmesi amaçlarıyla 6698 sayılı Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA YÖNTEMİ VE HUKUKİ SEBEP

Kişisel verileriniz, Şirketimiz tarafından farklı kanallardan (Laserisse Lazer Teknolojileri’nin fabrika, alt  yüklenicileri  veya  iş  ortakları  ile  iletişime geçebileceğiniz  ofis  ve  diğer  fiziki  ortamlar,  çağrı  merkezi, web, internet  siteleri ve benzeri elektronik işlem platformları, sosyal medya veya diğer kamuya açık mecralar aracılığıyla veya diğer grup şirketleri veya anlaşmalı oldukları diğer kişi ve kuruluşlar kanalıyla yazılı, sözlü, ses veya görüntü kaydı veya diğer fiziksel veya elektronik ortamda vs.) elde edilebilir.

Yukarıdaki yöntemler doğrultusunda topladığımız kişisel verilerinizi aşağıda belirtilen hukuki sebeplerden bir veya birkaçına dayanarak işlemekteyiz:

 • Açık rızanızın bulunması,
 • Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan kanun ve yönetmelik hükümlerinin işlemeyi gerekli kılması (Borçlar Kanunu, Ticaret Kanunu, İş Kanunu, İSG Yönetmeliği, Vergi Usul Kanunu, Tüketici Kanunu vs.)
 • Fiili imkânsızlık nedeniyle rızanızı açıklayamayacak durumdayken şahsınızın veya bir başkasının yaşamı veya vücut bütünlüğünün korunması için zorunlu olması,
 • Tarafınız veya firmanızla akdetmiş olduğumuz sözleşmenin ifası için gerekli olması,
 • Yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi amacıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması,
 • Kişisel verinizin tarafınızca alenileştirilmiş olması,
 • Şirket olarak yasal veya sözleşmesel haklarımızın kullanılması veya korunması için gerekli olması,
 • Temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla kişisel verilerinizin işlenmesinin meşru menfaatimiz için gerekli olması.

Detaylı bilgi için “Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunması Politikası”na bakınız.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLERİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMACI 

Kişisel verileriniz, şirketimiz tarafından hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak, doğru ve gerektiğinde güncel, belirli, net ve meşru amaçlar için, işlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü, ilgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza edilme ilkelerine uygun bir şekilde işlenir.

Kişisel verileriniz; şirketimiz faaliyetlerini ve iş süreçlerini devam ettirmek için yurtiçi ve/veya yurtdışında bulunan ve işbirliği yaptığımız iş ortaklarımıza,  grup şirketlerine, serbest bölge müdürlüğüne, şirketimizin danışmanları, ya da çözüm ortakları,  tedarikçilerimize, sigorta şirketlerimize, noter, banka ve finans kuruluşlarına, hukuk, mali müşavirlik, vergi vb. benzeri alanlarda destek aldığımız danışmanlık firmalarımıza, kanunen yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, şirketimiz adına kişisel veri işleyen yurt içi ve/veya yurt dışında depolama, arşivleme, bilişim teknolojileri desteği (sunucu, hosting, yazılım, bulut bilişim vb.) vs. alanlarında destek aldığımız hizmet sağlayıcılarımıza, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve yukarda belirtilen amaçlar çerçevesinde aktarılabilecektir.

Veri İşleme Süresi ve Muhafaza Süresi:

Kişisel verileriniz, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen amaçlarla sınırlı olmak üzere; Şirketimiz ve Şirketimize bağlı merkez ve birimlerinin tabi olduğu, ilgili tüm kanun ve sair yasal mevzuatta yer alan veri işleme ve zamanaşımı sürelerine riayet edilerek işlenecektir. Kanunlarda veri işleme sürelerine ilişkin değişiklik yapılması halinde, belirlenen yeni süreler esas alınacaktır.

Kişisel verileriniz, amaçla sınırlılık ilkesinin bir gereği olarak işbu Aydınlatma Metninde açıklanan amaçların yerine getirilmesi ve her halükârda Şirket uygulamaları ve ticari yaşamının teamülleri uyarınca işlenmesini gerektiren süre ile sınırlı olarak işlenmekte, sürelerin dolması ardından ise silinmekte, yok edilmekte veya anonim hale getirilmektedir.

KİŞİSEL VERİSİ İŞLENEN İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

Kişisel veri sahibi olarak Kanun’un 11. maddesi uyarınca aşağıdaki haklara sahip olduğunuzu bildiririz:

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 • Kişisel verilerin düzeltilmesi, silinmesi ya da yok edilmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Topladığımız ve işlediğimiz kişisel verilerinizin 6698 sayılı Kişisel Verilerin İşlenmesi Kanunu 4. Maddesi gereğince doğru ve gerektiğinde güncel olması gerekmektedir. Bu nedenle, kişisel verilerinizde herhangi bir değişiklik meydana gelmesi halinde, güncel ve doğru kişisel bilgilerinizi aşağıda belirtilen yöntemlerle bildirebilirsiniz. 

TALEPLERİNİZ İÇİN BİZİMLE İLETİŞİME GEÇMEK İSTERSENİZ

Yazılı olarak talepte bulunulması halinde;

İnternet sitemizde (https://laserisse.com/tr/) yer alan “KVKK  Başvuru Formu”nun ıslak imzalı bir nüshasını, kimliğinizi tespit edici bir belge ile şahsen veya 11. Madde kapsamında sayılan haklara ilişkin başvuru yapmaya yetkili olduğunuzu gösterir ve noter tasdikli bir vekâletname ile vekaleten teslim edebilir, ya da noter aracılığıyla “İstanbul Trakya Serbest Bölgesi, Ferhatpaşa SB. Mah., Ali Rıza Efendi Cad. No: 26/2B1 Çatalca/İstanbul/Türkiye” adresine gönderebilirsiniz.

Elektronik olarak talepte bulunulması halinde;

KVKK Başvuru Formu’nu, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanunu’nda tanımlı olan “güvenli elektronik imza” sertifikasına sahip bir elektronik ya da mobil imza ile imzalayarak, Şirketimiz Kayıtlı Elektronik Posta (KEP) adresine, yada Şirketimize daha önce bildirdiğiniz ve sistemlerimizde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle “info@laserisse.com” e-posta adresine iletebilirsiniz.

Yukarıda sayılan başvurunun geçerli bir başvuru olarak kabul edilebilmesi için, Veri Sorumlusuna Başvuru Usulleri Hakkında Tebliğ uyarınca başvuruda, ilgili kişinin;

 • Ad, soyad ve başvuru yazılı ise imza,
 • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için T.C. kimlik numarası, yabancılar için uyruğu, pasaport numarası veya varsa kimlik numarası,
 • Tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresi,
 • Varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numarası,
 • Talep konusu,

bilgilerini belirtmesi zorunludur. Aksi halde başvuru geçerli bir başvuru olarak değerlendirilmeyecektir. Başvuru formu doldurmadan yapılacak başvurularda burada sayılan hususların eksiksiz olarak Şirkete iletilmesi gerekmektedir.

(Tarafımızca, başvurunun size ait olup olmadığının tespiti ve haklarınızın korunması amacıyla ek doğrulamalar (kayıtlı e-posta adresinize mesaj gönderilmesi, aranmanız gibi) istenebilir. Başvurunun, kişisel veri sahipleri adına üçüncü kişiler tarafından yapılması halinde, başvuruda bulunacak kişiye, veri sahibi tarafından noterde düzenlenmiş özel yetkili vekaletname vermesi gerekmektedir.)

Şirketimize ilettiğiniz talepleriniz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde, yazılı olarak veya elektronik ortamda cevaplandırılacaktır. 

 

LASERİSSE LAZER TEKNOLOJİLERİ

İletişim Bilgilerimiz

Adres :  İstanbul Trakya Serbest Bölgesi, Ferhatpaşa SB. Mah., Ali Rıza Efendi Cad. No: 26/2B1 Çatalca/İstanbul/Türkiye Tel : +90 212 671 15 64

Email : info@laserisse.com

 

Ek : Başvuru Formu 

İLETİŞİM
close slider

  Hizmetlerimiz hakkında ayrıntılı bilgi için aşağıdaki formu doldurun, ihtiyaçlarınız hakkında görüşmek için sizinle en kısa sürede iletişime geçeceğiz.